0 items - $0.00 0

醫 師 解 答

對于考慮到做整形美容手術的人來說,從傳統的眼皮手術,前額外科手術,到使用雷射的先進技術,有很多選擇。此外,有很多非侵入的或者最小限度的侵入技術,能使患者在最短時間內改進外觀。哪一個技術是適合於患者,取決於需要改善的部位和患者的個人特徵。
我們的目標是要為我們的病人提供最自然的手術或非手術的效果。我們相信我們能爲每一位設計出一個保持您最年青最自然的外觀的治療方案。
我們以爲了您獲得年輕自然的外觀爲宗旨,提供眼瞼,額部和中臉部的最全面的治理。

雙眼皮手術前

雙眼皮手術前

雙眼皮手術後

雙眼皮手術後

眼臉形成手術前

眼臉形成手術後

眼臉形成手術前

眼臉形成手術後

眼臉形成手術前

眼臉形成手術後

眼臉形成手術前

眼臉形成手術後

CO2雷射磨皮治療前

CO2雷射磨皮治療後

CO2雷射磨皮治療前

CO2雷射磨皮治療後

CO2雷射磨皮治療前

CO2雷射磨皮治療後

San Francisco
711 Van Ness Avenue, Suite 340,
San Francisco, CA 94102
510 763-0881
FAX: 510 763-0907

Walnut Creek
1820 San Miguel Drive,
Walnut Creek, CA 94596
925 256-9440
FAX: 510 763-0907

Oakland
400 29th Street, Suite 315,
Oakland, CA 94609
510 763-0881
FAX: 510 763-0907

Fremont
686 Mowry Avenue,
Fremont, CA 94536
510 763-0881
FAX: 510 763-0907

Palo Alto
1805 El Camino Real Suite 100,
Palo Alto, CA 94306
650 327-3937
FAX: 510 763-0907

Corte Madera
100 Tamal Plaza, Suite 120,
Corte Madera, CA 94925
510 763-0881
FAX: 510 763-0907

San Leandro
15051 Hesperian Boulevard, Suite D
San Leandro, CA 94578
510 763-0881
FAX: 510 763-0907

Copyright © 2024. All rights reserved. - Site developed and translated by Idea Translations